Konstantin Maliszewski Chess Page
Ukrainian Championships
1950-1959 years
Year
Information
Presence
Wanted
Thanks
1950
Kiev. 17 rounds. 1 m Yefim Geller (Odessa) -12,5; 2 Isaak Lipnitski -12,0; 3 Nikolai Kopaev -11,0; 4 Arkady Makarov -10,5; 5 Yewsej Polak -10,0; 6-7 Anatoly Bannik; A Kofman. 18 players.
1 game
cbf zip
the rest
 
1951
Kiev. 17 rounds. 1 m Anatoly Bannik (Kiev) -12,0; 2 Boris Goldenov; 3 Ye Kogan; 4 Yuri Kots -11,5; 5 Yuri Sakharov -10,5; 6-8 Boris Katalymov; Nikolai Kopaev; Alexej Sokolsky - 9,0. 18 players.
1 game
cbf zip
the rest
 
1952
Kiev. 15 rounds. 1 Vladlen Zurakhov (Kiev) -11,5; 2 m  Boris Goldenov -11,0; 3 Tokarev -9,5; 4 m Yuri Kots -9,0; 5-6 Aleksander Kostiuczenko; m Isaak Lipnitski. 16 players.
2 games &
2 endgames
cbf zip
the rest
m A Bannik  
m A Khavin
1953
Kiev. 13 rounds. 1 Yakov Yukhtman (Odessa) -10,0; 2 Boris Korsakov -9,0; 3 Mikhail Levin; 4 m Isaak Lipnitski -8,5; 5-6 Miroshnichenko; Yewsej Polak -8,0. 14 players.
2 games,
2 openings &
3 endgames
the rest
m B Ratner
1954
Kiev. 18 rounds. 1 Abram Khavin (Kiev) -13,0; 2 Yefim Gufeld; 3 Ye Kogan; 4 A Mackewicz -12,0; 5 Yefim Lasarev -11,0; 6-7 Boris Katalymov; Serebriyski -9,5; 19 players.
no
all
 
1955
Kiev. 17 rounds. 1 m Anatoly Bannik (Kiev) -11,5; 2 m Yuri Kots -11,0; 3-5 Yewsej Polak; Mark Usachij; Vladislav Shiyanovski -10,5; 6-7 Abran Zamikhovski; Nikolai Kopaev -10,0. 18 players.
no
all
 
1956
Kiev. 19 rounds. 1 m Isaak Lipnitski (Kiev) -15,0; 2 m A Bannik -14,0; 3 Arkady Makarov -12,0; 4 R Romanovski -11,5; 5 Abram Zamikhovski -11,0; 6-9 Eduard Gufeld; Aleksander Kostiuczenko; Aleksander Mackewicz; Vladislav Shiyanovski. 20 players.
no
all
 
1957
Kiev. 17 rounds. 1 gm Yefim Geller (Odessa) ; gm Salo Flohr (o/c) -12,5; 2 m Yuri Kots; gm Andre Lilienthal (o/c); 3 Yuri Nikolaevski; 4 Vladislav Shiyanovski -10,0; 18 players.
no
all
 
1958
may 5-
june 2
Kiev. 16 rounds. 1 gm Yefim Geller (Odessa) -12,5; 2 m Yuri Sakharov; 3 m Vladislav Shiyanovski; 4 mk árkady Makarov. 17 players.
while
5 selected
games cbf zip
all games!
-
mk V Kirilko  
mk O Tovchiga
1959
Kiev. 21 rounds. 1 gm Yefim Geller (Odessa) -18,0; 2 m Yuri Nikolaevski -16,0; 3 Leonid Stein -13,5; 4-5 m Yuri Sakharov; m Vladislav Shiyanovski -13,0; 6-8 m Vladlen Zurakhov; Vladimir Savon; m Mark Usachij. 22 players.
no
all
 
 
Email
Guestbook
back
Russian