Konstantin Maliszewski Chess Page
Ukrainian Championships
1960-1969 years
Year
Information
Presence
Wanted
Thanks
1960
Kiev. 17 rounds. 1 Leonid Stein (Lviv); 2 Yuri Sakharov -12,0; 3 Eduard Gufeld -11,5. 18 players. Additional match Stein-Sakharov 4:2 (=1=011) (+3=2-1).
all
-
m S Levitski
1961
Kiev. 15 rounds. 1 Yuri Kots (Donetsk); 2 Vladislav Shiyanovski -11,0; 3-4 Naum Levin; Yuri Sakharov - 9,0. 16 players. Additional match Kots-Shiyanovski  4:3.
no
all
 
1962
Kiev. 17 rounds. 1 Leonid Stein (Lviv)-13,5; 2 Eduard Gufeld -13,0; 3 Yuri Sakharov -11,5. 18 players.
all
-
m S Levitski
1963
Kiev. 17 rounds. 1 Yuri Nikolaevski (Kiev) -11,0; 2 Eduard Gufeld; 3 Yefim Lasarev -10,5. 18 players.
no
all
 
1964
Kiev. 19 rounds. 1 Anatoly Bannik (Kiev) -14,0; 2-3 Sakharov, Yukhtman -13,0. 20 players.
all
-
m S Levitski
1965
Dnepropetrovsk. 17 rounds. 1 R Goldstein (Yermakov) -12,5; 2 A Kalmnik -11,0; 3-4 Ye Gindin; N Grodetski -10,5. 18 players.
no
all
 
1966
Kiev. 17 rounds. 1 Yuri Sakharov (Kiev) -13,0; 2 Valery Zhidkov -12,0; 3 Anatoly Bannik -11,5. 18 players.
no
all
 
1967
Kiev. 13 rounds. 1-2 Valery Zhidkov (Kiev); Yuri Nikolaevski (Kiev) -10,0; 3-5 N Levin; Yu Kots; V Zurakhov -8,5.
no
all
 
1968
Kiev. 17 rounds. 1 Yuri Sakharov (Kiev) -12,5; 2-5 Yu Nikolaevski; M Podgaets; I Platonov; V Tukmakov -10,5.
no
all
 
1969
Ivano-Frankivsk. 15 rounds. 1-2 Gennady Kuzmin (Lugansk); Vladimir Savon (Kharkiv) -10,5; 3 I Kalinski -9,5.
6 games &
4 endgames
the rest
mk V Kirilko
 
Email
Guestbook
back
Russian