Konstantin Maliszewski Chess Page
World Champions
...Paul Charles Morphey  1 Wilhelm B Steinitz  2 Emmanuel B Lasker  3 Jose Raul Capablanca
 4 Aleksander A Alekhine  5 Mahgilis Euwe  6 Mikhail M Botvinnik  7 Vasily V Smyslov
 8 Mikhail N Tal'  9 Tigran V Petrosjan 10 Boris V Spassky 11 Bobby James Fisher
12 Anatoly Ye Karpov 13 Garry K Kasparov
...
back
Russian